Onze GMR

De openbare school is een minisamenleving die gekenmerkt wordt door democratische waarden en waarin ruimte is voor ieders verhaal. Ook daarom hebben we een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) die de belangen vertegenwoordigt van alle ouders, leerlingen en personeelsleden binnen de stichting.

Wat doet de GMR?

De GMR voert regelmatig overleg met het bevoegd gezag als gelijkwaardige gesprekspartner. Ze verleent instemming en geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die van belang zijn voor alle of meerdere scholen binnen de stichting. Op deze manier draagt de GMR bij aan kwalitatief goed onderwijs en goed personeelsbeleid op alle OBO-scholen. Daarnaast zorgt de GMR voor een goede informatie-uitwisseling met de achterban. De leden van de GMR zijn ouders of personeelsleden verbonden aan een van de OBO-scholen en kunnen ook lid zijn van een MR.

De vergaderingen

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar, tenzij de privacy zich daartegen verzet.

 • 12 september 2023 (vervallen)
 • 10 oktober 2023
 • 7 november 2023
 • 12 december 2023
 • 16 januari 2024
 • 20 februari 2024
 • 19 maart 2024
 • 9 april 2024 (ledenvergadering)
 • 14 mei 2024
 • 18 juni 2024

Samenstelling

Oudergeleding GMR

 • Murat Durgun
 • Ella Meijer
 • Colin Touw
 • Michael Yap
Samenstelling

Personeelsgeleding GMR

 • Belinde Maurits
 • Amanda de Pender
 • Arnout Visschedijk (secretaris)
 • Yvonne van Westenbrugge

Leden van de GMR treden volgens het reglement van de GMR toe of af.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen
met het secretariaat van de GMR: secretaris.gmr@stichtingobo.nl