Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent, of een klacht heeft. Laat het ons weten. Wij zijn erop gericht om dit samen met u op te lossen. Hoe we dat doen leest u hier onder.

Soms zijn ouders en school het niet eens met elkaar. Dit kan gaan over de begeleiding van kinderen, beoordeling van kinderen, de organisatie op school, toepassing van maatregelen, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, pesten, agressie en geweld.

Er is een wettelijke aangifteplicht voor het bestuur en voor het personeel geldt een meldplicht, bij een zedenmisdrijf of een “hands-on-delict”, gepleegd door een medewerker van de school of een ander persoon binnen de school.

Het uitgangspunt bij de behandeling van een klacht is dat zowel klager als verweerder serieus worden genomen en dat getracht wordt tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. Hoor en wederhoor, vertrouwelijkheid en correcte informatievoorziening zijn hierbij van essentieel belang.

Op elke school van OBO werkt deze regeling op dezelfde wijze.

De klachtenregeling is bedoeld voor een (ex)leerling, dan wel zijn/haar ouder/verzorger/voogd, een lid van het personeel, een lid van het bestuurskantoor of het bevoegd gezag, een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de school.

Stap 1: bespreek het met degene waar de klacht tegen gericht is

Meestal betreft de klacht uw kind of een situatie binnen de groep. De klacht bespreekt u dan met de betreffende leerkracht en hopelijk wordt de klacht naar tevredenheid opgelost.

Stap 2: bespreek uw klacht met de directeur

Mocht het gesprek met de leerkracht niet tot een oplossing leiden dan kan ook gesproken worden met de directeur. De directeur past hoor en wederhoor toe en stelt van de uitslag van het gesprek de ouders op de hoogte.

Mocht het onverhoopt niet lukken om samen tot een oplossing te komen, dan zijn er nog een aantal andere mogelijkheden.

Een klacht indienen bij het bestuur:

Het is ook mogelijk dat u gebruik maakt van de mogelijkheid om een klacht bij het bestuur in te dienen. Wederom zullen klager en verweerder gehoord worden en zal het college van bestuur trachten tot een oplossing te komen. Indien gewenst kunt u zich rechtstreeks tot het bestuur richten.

Stichting OBO
secretariaat@obo-wbr.nl
Gastelseweg 142, 4705 RB, Roosendaal

Een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie:

Indien beide partijen niet tot overeenstemming komen kan de directeur verwijzen naar Stichting Onderwijsgeschillen. Het reglement van de landelijke klachtencommissie kunt u vinden op de website: www.onderwijsgeschillen.nl. Eveneens kan verwezen worden naar de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Voor nadere informatie zie de website: www.cgb.nl

Indien u een klacht indient bij één van beide commissies of beide commissies dient de klacht eerst ontvankelijk verklaard te worden. Daarna worden klager en verweerder gehoord. Tot slot wordt door de commissie een oordeel uitgesproken over de gegrondheid van de klacht en indien nodig een advies uitgebracht. Het bestuur dient aan te geven op welke wijze het advies uitgevoerd wordt.

Interne contactpersoon en Externe vertrouwenspersoon:

Soms heeft iemand die een klacht indient er behoefte aan in vertrouwen met iemand te spreken. Hiervoor zijn zowel interne contactpersonen als een externe vertrouwenspersoon aangesteld.

Een contactpersoon neemt kennis van de klacht en gaat in eerste instantie na of de klager getracht heeft de problemen op te lossen met de aangeklaagde of de directeur. Voor die klachten waar betrokken partijen niet tot een bevredigende oplossing zijn gekomen verwijst de contactpersoon uiteindelijk de klager naar de vertrouwenspersoon of de landelijke klachtencommissie.

De externe vertrouwenspersoon:

Johan van Gils
Schotenstraat 19, 4844 EE, Terheijden
076-5933894, 06-57988095, j_van_gils@ziggo.nl

De onafhankelijke externe vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure, bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie, verwijzing naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg, het verwijzen naar de landelijke klachtencommissie enz.

Geplaatst op: 1 april 2022

Werken bij obo?

Wilt u ook graag een bijdrage leveren aan het openbaar basisonderwijs in West-Brabant? Overweegt u een carrière als zij-instromer in het basisonderwijs? Dan is werken bij OBO misschien wel iets voor u.  Klik op onderstaande link om de vacatures en andere mogelijkheden te bekijken.

Bekijk onze vacatures

“Een leraar moet met de hersenen
van zijn leerlingen kunnen denken”

- S.W.F. Margadant