Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent of een klacht hebt. Laat het ons weten. We streven ernaar om dit samen met jou op te lossen. Hieronder lees je hoe we dat doen.

Soms ontstaan er meningsverschillen tussen ouders en de school. Dit kan gaan over begeleiding van kinderen, beoordelingen, organisatie op school, toepassing van maatregelen, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, pesten, agressie en geweld.

Weet in ieder geval dat het bestuur een wettelijke aangifteplicht heeft in het geval van een zedenmisdrijf of een “hands-on-delict” gepleegd door een medewerker of een andere persoon binnen de school. Voor het personeel geldt een meldplicht.

Bij de behandeling van een klacht is ons uitgangspunt dat zowel de klager als de verweerder serieus worden genomen en dat er naar een oplossing wordt gestreefd die voor beide partijen aanvaardbaar is. Hoor en wederhoor, vertrouwelijkheid en correcte informatievoorziening zijn hierbij essentieel.

Deze klachtenregeling is van toepassing op elke school van OBO.

De klachtenregeling is bedoeld voor (voormalige) leerlingen, hun ouders/verzorgers/voogden, personeelsleden, leden van het bestuurskantoor of bevoegd gezag, en vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de school, evenals andere personen die deel uitmaken van de school.

Stap 1: Bespreek de klacht met de betrokken persoon

In de meeste gevallen heeft de klacht betrekking op jouw kind of een situatie binnen de groep. Bespreek de klacht dan met de desbetreffende leerkracht. Hopelijk wordt de klacht meteen naar tevredenheid opgelost.

Stap 2: Bespreek de klacht met de directeur

Leidt het gesprek met de leerkracht niet tot een oplossing? Dan kun je ook met de directeur spreken. De directeur zal hoor en wederhoor toepassen en jou op de hoogte stellen van de uitkomst van het gesprek.

Lukt het niet om samen een oplossing te vinden, dan zijn er nog andere mogelijkheden.

Een klacht indienen bij het bestuur:

Je kunt ervoor kiezen om een klacht bij het bestuur in te dienen. Ook hier worden de klager en de verweerder gehoord en probeert het college van bestuur tot een oplossing te komen. Je kunt je eventueel rechtstreeks tot het bestuur richten:

Stichting OBO
Een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie:

Kom je niet tot overeenstemming? Dan kan de directeur je doorverwijzen naar Stichting Onderwijsgeschillen. Het reglement van de landelijke klachtencommissie vind je op www.onderwijsgeschillen.nl. Je kunt ook worden doorverwezen naar de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Voor meer informatie zie www.cgb.nl.

Wanneer je een klacht indient bij een van beide commissies, moet de klacht eerst ontvankelijk worden verklaard. Vervolgens worden de klager en de verweerder gehoord. Daarna spreekt de commissie een oordeel uit over de gegrondheid van de klacht en brengt indien nodig advies uit. Het bestuur dient aan te geven hoe het advies wordt opgevolgd.

Interne contactpersoon en externe vertrouwenspersoon:

Soms heb je behoefte om vertrouwelijk met iemand te spreken als je een klacht indient. Daarom hebben we interne contactpersonen (dit is een medewerker van de school) én een externe vertrouwenspersoon aangesteld.

De contactpersoon luistert naar je klacht en gaat eerst na of je hebt geprobeerd om de problemen op te lossen met de aangeklaagde of de directeur. Voor klachten waarbij er een bevredigende oplossing is gekomen, zal de contactpersoon jou uiteindelijk doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon of de landelijke klachtencommissie.

Onze externe vertrouwenspersoon:

De onafhankelijke externe vertrouwenspersoon onderzoekt of bemiddeling tot een oplossing kan leiden. Indien gewenst, begeleidt hij de klager bij verdere procedures en/of geeft bijstand bij het doen van aangifte bij de politie of justitie, doorverwijzing naar gespecialiseerde instanties voor opvang en nazorg, verwijzing naar de landelijke klachtencommissie, enzovoort.